OHJELMISTON YLEISET TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

(PÄIVITETTY 26.10.2023)

1. Soveltaminen

Nämä yleiset ehdot (“Ehdot”) ovat voimassa ja niitä sovelletaan Investime salkunhallintaohjelmistopalvelun toimittamiseen, jota Investime Oy, Suomen lakien mukaisesti perustettu osakeyhtiö (Y-tunnus 12345678-9), (”Investime”, ”Toimittaja”) tarjoaa Asiakkaalle. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot tilatessaan Ohjelmiston Tilauslomakkeella. Nämä Ehdot yhdessä Tilauslomakkeen ja palvelukuvauksen kanssa muodostavat sitovan Sopimuksen osapuolten välillä.

2. Määritelmät

“Asiakas” tarkoittaa Tilauslomakkeessa yksilöityä tilaajaa (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka tilaa Palvelun käyttöönsä. Yhteisötilaajan osalta Asiakkaaksi luetaan myös yhteisötilaajan kanssa samaan konserniin kuuluvat konserniyhtiöt, jotka käyttävät Ohjelmistoa yhteisötilaajan tekemän tilauksen perusteella.
”Asiakkaan Aineisto” tarkoittaa Asiakkaan Ohjelmistoon siirtämää tai muuten Asiakkaan lukuun Ohjelmiston toimittamista varten Investimelle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa.
”Kolmannen Osapuolen Aineisto” tarkoittaa kolmannen osapuolen Ohjelmistoon siirtämää tai muutoin Ohjelmistossa Asiakkaan käyttöön asetettua aineistoa tai tietoa koskien esimerkiksi pörssikaupassa noteerattujen osakkeiden ja sijoitusrahastojen kurssia. Tällaista Kolmannen Osapuolen Aineistoa tuottavat erilaiset talousmarkkinoiden tietopalvelut, tietotoimittajat, arvopaperimarkkinat, julkiset verkkosivustot sekä tietojen välittämiseen erikoistuneet välittäjät.
”Ohjelmisto” tarkoittaa Investime salkunhallintaohjelmistoa, kuten tarkemmin määritetty näiden Ehtojen kohdassa 3 sekä palvelukuvauksessa ja Tilauslomakkeella, jossa Asiakas on yksilöinyt tilaamansa tuotteen tai palveluversion ominaisuuksineen. Ohjelmisto toimitetaan tietoverkon välityksellä Asiakkaan saataville.

”Sopimus” tarkoittaa näitä Ehtoja, Tilauslomaketta (rekisteröintisivu) ja palvelun sisältöä, joka ovat annettu Asiakkaalle Investimen verkkosivuilla tai muulla tavoin kirjallisesti.
”Tilauslomake” tarkoittaa Investimen verkkosivuilla olevaa lomaketta tai muuta kirjallista ilmoitusta, jonka yhteydessä yksilöidään Asiakkaan tilaama tuote, mukaan lukien sen ominaisuudet, hinta ja maksuehdot.
”Toimittajan Aineisto” tarkoittaa Toimittajan Ohjelmiston käyttöä varten Asiakkaalle luovuttamaa tai käyttöön asettamaa aineistoa sekä muuta Osapuolten Toimittajan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.
”Tunniste” tarkoittaa loppukäyttäjän tunnistetta, kuten käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muuta menetelmää, jonka avulla Ohjelmiston loppukäyttäjä voidaan tunnistaa.

3. Ohjelmiston käyttö ja käyttöoikeus

3.1 Näiden Ehtojen mukaisesti Investime sitoutuu tarjoamaan Asiakkaalle pääsyn Investimen verkkopohjaiseen salkunhallintaohjelmistoon (kuten täsmennetty Tilauslomakkeessa), mukaan lukien Sopimuksen nojalla toimitettavat Ohjelmistoa koskevat päivitykset, virheiden korjaukset tai tukipalvelut, jotka Investime on sitoutunut tarjoamaan Tilauslomakkeella täsmennetyn tuotteen tai palveluversion osana.

3.2 Ohjelmiston käyttöä on rajattu Sopimuksessa ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti, mukaan lukien rajoittamatta rajoitukset valtuutettujen loppukäyttäjien määrässä (”Valtuutetut Käyttäjät”), salkkujen lukumäärässä ja Ohjelmiston ominaisuuksissa. Jos Asiakkaan Sopimuksessa yksilöity tuote sisältää lisäpalveluita tai -ominaisuuksia, Investime tarjoaa myös tällaiset lisäpalvelut näiden Ehtojen mukaisesti.

3.3 Investime myöntää Asiakkaalle ei yksinomaisen, ei siirrettävissä tai jaettavissa olevan, ei alilisensoitavan käyttöoikeuden Valtuutetuille Käyttäjille käyttää Ohjelmistoa tietoverkon välityksellä Asiakkaan sisäisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Asiakkaan ollessa luonnollinen henkilö käyttöoikeus myönnetään henkilökohtaiseen käyttöön. Valtuutetuille Käyttäjille myönnettyjen käyttöoikeuksien jakaminen ei ole sallittua. Valtuutetulle Käyttäjälle myönnettyä Tunnistetta saa käyttää ainoastaan kyseinen Valtuutettu Käyttäjä. Jos Tunnistetta hyödyntää Palvelun käyttämiseksi joku muu kuin Valtuutettu Käyttäjä, Asiakkaan on ostettava lisäkäyttöoikeuksia tai Asiakkaan tarvitsemia käyttöoikeuksia vastaava tuote tai palveluversio.

3.4 Jos Asiakas käyttää Ohjelmiston ilmaisversiota, jossa Valtuutettujen Käyttäjien sallittu lukumäärä on yksi (1), Asiakkaan ei ole sallittua luoda uusia ilmaistilejä Ohjelmiston käyttämiseksi laajemmin oikeuksin ja ominaisuuksin kuin mihin Ohjelmiston ilmaisversio sallii.

3.5 Ohjelmisto tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Investime takaa Ohjelmistolle erityistä palvelutasoa tai takuita Ohjelmiston virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Investime pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollisista häiriöistä tai muutoksista etukäteen ja suorittamaan Ohjelmiston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Ohjelmiston käyttöä mahdollisimman vähän.

4. Toimittajan yleiset velvollisuudet

4.1 Investime vastaa siitä, että Ohjelmisto on sopimuksen mukainen.

4.2 Investime vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

4.3 Investime vastaa siitä, että Ohjelmiston käyttöä koskevat ohjeet ja käyttöympäristövaatimukset ovat Asiakkaan saatavilla. Ellei muuta ole sovittu, edellä mainitut ohjeet ovat saatavilla osoitteessa: www.investime.fi/ohjeet/.

4.4 Investime antaa Asiakkaalle Ohjelmiston käyttöön liittyvää tukea Investimen tukiportaalin välityksellä. Tarkemmat ohjeet tukipalvelun käytöstä on saatavilla osoitteessa: www.investime.fi/tukiportaali/. Investime tarjoaa tukea vain Asiakkaan yhteyshenkilölle ja Valtuutetuille Käyttäjille. Tukipalveluihin ei sisälly koulutuspalvelut, Ohjelmiston asennus tai Asiakkaan pyytämät vähäistä laajemmat muutokset Ohjelmistossa. Näiltä osin Investime veloittaa Asiakasta erikseen tukiportaalissa ilmoitetun hinnoittelun mukaisesti. Ohjelmiston ilmaisversiota käyttävälle Asiakkaalle tarjottava tuki voi olla rajoitettu kulloinkin Investimen voimassaolevien käytäntöjen mukaisesti.

5. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

5.1 Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa Asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Investimen toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi.

5.2 Asiakkaan on annettava Investimelle riittävät ja oikeat tiedot Ohjelmiston toimitusta varten ja muutoinkin kohtuullisesti myötävaikutettava Ohjelmiston toimittamiseen. Asiakas vastaa Investimelle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden päivittämisestä.

5.3 Ohjelmistoon liittyviä yhteydenottoja varten Asiakkaan on ilmoitettava Investimelle kirjallisesti yhteyshenkilönsä ja muut tarpeelliset yhteystiedot sekä näiden muutokset.

5.4 Asiakas vastaa siitä, että Sopimuksen mukainen Ohjelmisto soveltuu Asiakkaan käyttötarkoitukseen ja että se täyttää Asiakkaan Ohjelmistoa koskevat vaatimukset.

5.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Ohjelmiston käyttöoikeutta Asiakkaan ulkopuoliselle kolmannelle taholle ilman Investimen kirjallista suostumusta.

6. Tunnisteet ja niiden käyttö

6.1 Asiakas vastaa siitä, että sen Valtuutetut Käyttäjät säilyttävät Tunnisteita huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa Tunnisteillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä.

6.2 Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Investimelle Tunnisteen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään Tunnisteen väärinkäytöstä.

6.3 Asiakas on Investimen kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Ohjelmiston käyttämiseksi vaadittavan Tunnisteen, jos se on tarpeen esimerkiksi Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

7. Immateriaalioikeudet ja Asiakkaan Aineisto

7.1 Osapuolten välisellä Sopimuksella ei siirretä olemassa olevia immateriaalioikeuksia osapuolten kesken.

7.2 Immateriaalioikeudet Ohjelmistoon ja Toimittajan Aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle. Ohjelmistoon tai Toimittajan Aineistoon ei anneta Asiakkaalle tai Valtuutetulle Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Investimen tai Ohjelmiston toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Investimella on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

7.3 Investimella on oikeus käyttää Asiakkaan Aineistoa vain Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

7.4 Edellä sanotun rajoittamatta Investimella on oikeus luoda tilastollisia raportteja tai muita yhteenvetoja tai koonteja Ohjelmiston parantamiseen ja lisäarvopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin siten, ettei tiedon lähteenä oleva Asikas, Valtuutettu Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tällaisten raporttien, yhteenvetojen tai koontien perusteella.

7.5 Asiakas vastaa Asiakkaan Aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan Aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7.6 Investime luovuttaa Asiakkaan Aineiston Asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Lähtökohtaisesti Asiakkaan Aineisto luovutetaan automaattisin menetelmin suoraan Ohjelmistossa, jossa Asiakas voi Ohjelmiston toiminnallisuuksia hyödyntäen vastaanottaa Asiakkaan Aineiston itselleen. Asiakkaan Aineisto luovutetaan yleisesti käyössä olevassa sähköisessä muodossa. Mikäli Asiakas tarvitsee lisätukea Asiakkaan Aineiston vastaanottamiseksi, Investimella on oikeus veloittaa Asiakkaan Aineiston keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta Investimen tukiportaalissa ilmoitetun hinnoittelun mukaisesti.

7.7 Investimen velvollisuus säilyttää Asiakkaan Aineistoa päättyy kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua Sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Investimella on velvollisuus tuhota Asiakkaan Aineisto, ellei Asiakas ole pyytänyt Asiakkaan Aineiston palauttamista. Investimella on kuitenkin oikeus säilyttää Asiakkaan Aineistoa siltä osin, kun Investime on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

8. Palvelutaso ja muutokset Ohjelmistoon

8.1 Ohjelmisto voi muuttua sitä mukaan, kun Investime edelleen kehittää Ohjelmistoa. Investimella on oikeus tehdä Ohjelmistoon muutos, joka (a) kohdistuu Ohjelmiston tuotantoympäristöön eikä vaikuta Ohjelmiston sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) joka on ilmoitettu Asiakkaalle hyvissä ajoin ennakkoon.

8.2 Investimella on oikeus Valtuutettua Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta estää pääsy Ohjelmistoon, mikäli Investimella on epäilys, että Ohjelmistoon tallennetaan sopimatonta aineistoa tai tietoa, muiden käyttäjien Ohjelmiston käyttö voi vaarantua tallennetun aineiston tai tiedon johdosta tai jos näitä Ehtoja rikotaan.

8.3 Investime pyrkii pitämään Ohjelmiston jatkuvasti käytetävissä, mutta voi keskeyttää Ohjelmiston käytön tai muuttaa Ohjelmiston sisältöä aina, kun se nähdään tarpeelliseksi. Ellei osapuolten välisessä Sopimuksessa ole palvelutasoista muuta sovittu, Investime ei sitoudu erityisiin palvelutasoihin eikä vastaa palvelutasojen mahdollisesta laskusta tai niiden seurauksista. Investimella on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai tietoturvauhan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

8.4 Investime ei takaa, että Ohjelmisto on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internetyhteyden tarjoava taho tai muu Ohjelmiston käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Investime pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista hyvissä ajoin etukäteen.

8.5 Ohjelmisto voi mahdollistaa tietojen siirron API- tai SFTP- rajapintaa (”Rajapinta”) hyödyntäen. Investime voi muuttaa tai rajoittaa Rajapinnan käyttöä samoilla perusteilla kuin muutakin Ohjelmistoa.

8.6 Mikäli Ohjelmistoon yhdistetään Rajapintaa hyödyntäen Asiakkaan valitsemia kolmansien osapuolten palveluita, Asiakas tekee kyseessä olevien palveluntarjoajien kanssa erilliset sopimukset, joissa sovitaan palveluiden ehdot ja soveltuvat tietosuojakäytännöt. Investime ei ole vastuussa näiden palveluiden käytöstä tai yhteensopivuudesta Ohjelmiston kanssa.

9. Tietoturva ja varmuuskopiointi

9.1 Osapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla oleva osuus Ohjelmiston toimituksessa on asianmukaisten tietoturvatoimenpiteiden mukaisesti suojattu tietoruvariskejä vastaan. Investime sitoutuu toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet estääkseen luvattoman pääsyn Ohjelmistoon ja sen taustajärjestelmiin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Asiakas vastaa Asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta.

9.2 Ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, Investime vastaa Ohjelmistossa olevan Asiakkaan Aineiston varmuuskopioinnista, varmuuskopioiden toimivuuden tarkastamisesta ja siitä, että Asiakkaan Aineisto on palautettavissa. Investime vastaa Ohjelmistossa olevan Asiakkaan Aineiston varmuuskopioinnista siitä hetkestä lukien, kun Asiakkaan tilaus aktivoidaan ja Asiakas ottaa Ohjelmiston käyttöönsä. Sopimuksen päättymisen jälkeen Investime ei vastaa Asiakkaan Aineiston varmuuskopioinnista.

10. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

10.1 Osapuolet tiedostavat ja ymmärtävät, että Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu henkilötietojen tallentamiseen ja muuhun käsittelyyn. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan Aineisto ei sisällä voimassaolevan lainsäädännön tarkoittamia henkilötietoja.

10.2 Valtuutettuja Käyttäjiä koskevien henkilötietojen osalta Investime toimii voimassaolevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja vastaa Valtuutettujen Käyttäjien informoinnista, asianmukaisen oikeusperusteen täyttämisestä sekä muista rekisterinpitäjälle laissa aseteuista velvoitteista. Investimen kulloinkin voimassa oleva henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja on saatavilla Investimen verkkosivuilla osoitteessa: www.investime.fi/privacy-policy/.

10.3 Osapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä Ohjelmiston käytön yhteydessä havaitsemistaan henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista. Osapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin henkilötietoihin kohdistuneen tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai sen pienentämiseksi. Osapuolella on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkauksen tutkintaan.

11. Alihankkijat

11.1 Investimella on oikeus käyttää alihankkijoita Ohjelmiston toimittamisessa. Investimen tulee antaa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tarpeelliset tiedot sen käyttämistä alihankkijoista.

11.2 Investime vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

12. Salassapito

12.1 Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle taholle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

13. Hinta ja maksuehdot

13.1 Ohjelmiston hinta ja maksuehdot määräytyvät Tilauslomakkeella yksilöidyn tuotetta koskevan kuvauksen mukaisesti. Investimella on oikeus tarkistaa hintaa ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

13.2 Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien lain säännösten mukaisesti.

13.3 Niiltä osin kuin Asiakas maksaa laskulla ja laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle viivästyskorkoa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, kunnes Investimen koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskoron lisäksi Investimella on oikeus estää Ohjelmiston käyttö, kunnes kaikki saatavat on maksettu.

13.4 Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut.

14. Kolmannen Osapuolen Aineisto

14.1 Ohjelmiston osana Asiakkaalla on pääsy Kolmannen Osapuolen Aineistoon, joka voi sisältää muun muassa erilaisia sijoitus- ja taloudellisia tietoja, mukaan lukien rajoittamatta tietoja osakkeiden ja sijoitusrahastojen kurssista sekä osinkoihin liittyvistä maksuista. Nämä tiedot ovat hankittu Investimen toimesta talousmarkkinoiden tietopalveluista, tietotoimittajilta, arvopaperimarkkinoilta, julkisilta verkkosivustoilta sekä tietojen välittämiseen erikoistuneilta välittäjiltä. Mikäli Invetimen pääsy Kolmannen Osapuolen Aineistoon loppuu tai irtisanotaan, Investime voi oman harkintansa mukaan korvata kyseisen kolmannen osapuolen kaupallisesti kohtuullisella vaihtoehdolla.

14.2 Kolmannen Osapuolen Aineistoon voi liittyä kolmansien osapuolien oikeuksia ja ne voivat olla tekijänoikeuksin suojattuja. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu olemaan käyttämättä Kolmannen Osapuolen Aineistoa laittomaan tarkoitukseen sekä olemaan kopioimatta, välittämättä, myymättä, jakamatta, julkaisematta, lähettämättä tai hyödyntämättä Kolmannen Osapuolen Aineistoa Ohjelmiston ulkopuolella tai muutoin näiden Ehtojen mukaisesti myönnetyn käyttöoikeuden vastaisella tavalla.

14.3 Asiakas sitoutuu noudattamaan Investimen kohtuullisia kirjallisia pyyntöjä Kolmannen Osapuolen Aineiston suojaamiseksi.

14.4 Investime ei anna mitään takuita, nimenomaisia tai oletettuja, Kolmannen Osapuolen Aineistoa koskien, mukaan lukien rajoituksetta tietojen oikeellisuuteen, sopivuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen, täydellisyyteen, tarkkuuteen tai lainmukaisuuteen liittyen. Investime tai Kolmannen Osapuolen Aineistoa tuottavat kolmannet osapuolet eivät vastaa mistään vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat Asiakkaan Kolmannen Osapuolen Aineiston hyödyntämisestä.

15. Ylivoimainen este

15.1 Investimella on oikeus siirtää Ohjelmiston aktivoimista tai purkaa Sopimus tai muuttaa Ohjelmistoa ilman, että siitä aiheutuu seuraamuksia Investimelle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisesta syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja joka on Investimesta riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energia-jakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Investimesta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Investimesta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kaksi (2) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan Sopimuksen.

16. Voimassaolo ja irtisanominen

16.1 Lukuun ottamatta kohdan

16.3 mukaista Ohjelmiston ilmaisversiota koskevaa voimassaoloa, ja elleivät osapuolet ole toisin sopineet, Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden Sopimuksen tekemisestä lukien. Mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano Sopimusta päättymään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, Sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen toistaisksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana Sopimus on irtisanottu. Irtisanomista koskevat ilmoitukset on annettava Ohjelmiston toiminnallisuuksia hyödyntäen tai muulla kirjalisella ilmoituksella.

16.2 Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kulkuessa saatuaan toiselta osapuolelta tätä koskevan kirjallisen huomautuksen.

16.3 Jos Asiakkaalla on voimassa Ohjelmiston maksuton käyttöoikeus, kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Jos ilmaisveriota käyttävä Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen, Investime voi irtisanoa Sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta.

17. Sopimuksen suorittaminen kuluttaja-asiakkaalle ja peruutusoikeus

17.1 Asiakkaan ollessa luonnollinen henkilö ja jos Asiakkaalla on Sopimuksen mukaisesti maksuvelvollisuus, Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Ohjelmiston sisällön toimituksen aloittaminen Asiakkaalle tarkoittaa, että Asiakas menettää peruutusoikeuden tilaukseen.

17.2 Edellä mainittua peruutusoikeuden menetystä koskeva ilmoitus on annettu Asiakkaalle myös Tilauslomakkeella.

18. Myötävaikutusvelvollisuus Sopimuksen päättyessä

18.1 Sopimuksen päättyessä Investimella on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa Investimen hallussa olevan Asiakkaan Aineiston siirtoon Asiakkaan osoittamalle taholle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun kaksi (2) kuukautta on kulunut Sopimuksen päättymisestä. Investimen myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä lisäpalveluissa noudatetaan Investimen tukiportaalissa (www.investime.fi/tukiportaali/) ilmoitettua hinnoittelua.

18.2 Investimella ei ole edellä kohdassa 18.1 tarkoitettua myötävaikutusvelvollisuutta, jos Asiakkaan Sopimus koskee Ohjelmiston ilmaisversiota tai jos Sopimus päättyy Asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta.

19. Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

19.1 Osapuolet eivät vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

19.2 Investimen korvausvelvollisuuden enimmäismäärä kaikissa tapauksissa on Asiakkaan Ohjelmiston käytöstä Investimelle maksama vahingon tapahtumista edeltäneiden kahden (2) kuukauden arvonlisäveroton kokonaishinta ja joka tapauksessa yhteensä enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa.

20. Muut ehdot

20.1 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet aina ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi (1) välimies. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mutta todistelua voidaan esittää ja vastaanottaa myös englanniksi. Ainoalla välimiehellä tulee välimiestehtävän vastaanottaessaan olla aiempaa kokemusta välimiehenä toimimisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Tämä välityslauseke ei estä Osapuolia tekemästä tarvittaessa turvaamistoimihakemuksia toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle missä tahansa välimiesmenettelyn vaiheessa.

20.2 Kuluttajariidat. Asiakkaan ollessa luonnollinen henkilö, Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista oikeuspaikkana toimii Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeus. Asiakkaalla on myös oikeus viedä riidanalainen asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi/).

20.3 Sopimuksen muuttaminen. Investime voi muuttaa näitä Ehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Ohjelmiston sisällön muuttuessa tai muusta Ohjelmistoon liittyvästä syystä. Investimen on ilmoitettava Asiakkaalle ehtojen muuttamisesta viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa Ohjelmiston yhteydessä tai erillisellä viestillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei näiden Ehtojen kohdasta 16 muuta johdu. Muutokset Ehdoissa eivät tule voimaan irtisanomisaikana.

20.4 Sopimuksen siirtäminen. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Edellä sanotun rajoittamatta Investime voi siirtää Sopimuksen konserniyhtiölleen tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

20.5 Referenssilupa. Investime voi mainita Asiakkaan nimen ja käyttää nimeä referenssinä markkinointitarkoituksia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää nimensä käyttö tällaisissa yhteyksissä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Investimelle. Jos Asiakas on luonnollinen henkilö, Investime pyytää Asiakkaalta ennakkosuostumuksen Asiakkaan nimen käyttöä varten.

20.6 Osapätemättömyys. Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko Sopimuksen lain mukaisuuteen tai pätevyyteen.

21. Maksaminen ja maksutavat

Palvelun maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut palveluntarjoajalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Maksutavat: Palvelu tukee seuraavia maksuvaihtoehtoja Visma Pay -palvelun mukaisesti: maksukortit Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut palvelulle (ohjelmisto Investime). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy palvelun (ohjelmisto) asiakkaan ja palvelun välille. Palvelun vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

22. Maksunvälittäjä

Maksunvälittäjän yhteystiedot:
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
Visma Payments Oy
Y-tunnus 2486559-4
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta